Lüleburgaz Belediyesi park kafeteryalarını kiralama ihalesine çıkıyor

by ahshaber
0 comment

Lüleburgaz Belediyesi belediyeye ilişkin parklardaki kafeteryaların 3 yıl mühletle kiralanması ihalesine çıkıyor. Açık arttırma yöntemiyle gerçekleşecek ihale 25 Nisan tarihinde Belediye Hizmet Binası’nda düzenlenecek. Şartnamede belirtilen koşulları taşıyanlar ihaleye katılabilecek.

 

Lüleburgaz Belediyesi Naim Süleymanoğlu, Sinan Atakan Yavuz, Atatürk Parkı, Aylin Parkı, Feyzullah Çarıkçı ve Aydın Keyifli Parkları’nın kafeterya alanlarının 3 yıl müddetle kiralanmasına ait açık arttırma yordamıyla ihaleye çıkıyor. İhale 25 Nisan’da Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

 

İhale Şartnamesi

 

Parklardaki kafeteryaların ihale şartnamesi ise şöyle:

 

1-İHALENİN KONUSU: Lüleburgaz Belediyemize ilişkin 8 Kasım Mahallesi UAVT(5089267487) adresinde yer alan kapalı alanı 125,00 metrekare açık alanı 140,00 metrekare ve trambolin alanı 56,27 metrekare olan Naim Süleymanoğlu Parkı Kafeterya alanı, Zafer Mahallesi UAVT(5092356061) adresinde yer alan kapalı alanı 22,41 metrekare açık alanı 511,39 metrekare ve trambolin alanı 48,50 metrekare olan Sinan Atakan Yavuz Parkı Kafeterya alanı, Atatürk Mahallesi UAVT(3150746364) adresinde yer alan kapalı alanı 34,87 metrekare açık alanı 200,00 metrekare olan Atatürk Parkı Kafeterya alanı, Durak Mahallesi UAVT(3000451199) adresinde yer alan kapalı alanı 53,32 metrekare açık alanı 1019,39 metrekare ve trambolin alanı 40,00 metrekare olan Aylin Parkı Kafeterya alanı, Siteler Mahallesi UAVT(1296758798) adresinde yer alan kapalı alanı 30,32 metrekare açık alanı 258,07 metrekare olan Feyzullah Çarıkçı Parkı Kafeterya alanı,  Cumhuriyet Mahallesi UAVT(1086214572) adresinde yer alan kapalı alanı 26,69 metrekare açık alanı 57,22 metrekare olan Aydın Mutlu Parkı Kafeterya alanının 3 yıl süre ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. unsuru yeterince açık arttırma tarzı ile ihale şartnamesi dâhilinde kiralanması işidir.

2- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

 

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

2.1-Yasal ikametgâh olması,(asıl)

2.2-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,(asıl)

2.3-1- Gerçek kişi olması halinde Kahveciler Odasına yahut Lokantacılar ve Köfteciler Esnaf Odasına yahut Besin Hususları Sanatkarları Esnaf Odasına yahut Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir evrak verilmesi.(2023 yılına ilişkin asıl yahut noter tasdikli)

 

2.3-2 Hukuksal kişi olması halinde, hukuksal kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut Yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden yahut gibisi bir makamdan 2023 yılı için alınmış, hukuksal kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge(asıl yahut noter tasdikli)

 

2.4- İhale son ilan tarihi itibariyle Lüleburgaz Belediyesine borcu olmadığına dair belge(asıl)

2.5– İhalenin son ilan tarihi itibariyleVergi Dairesinden hala kayıtlı olduğuna ve borcu bulunmadığına dair belge(asıl)

2.6- İsteklilerin ortak teşebbüsü olması halinde, ortak teşebbüs beyannamesi ile ortaklarca imzalı paydaşlık kontratını vermesi. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli iştirak mukavelesi verir. Ayrıyeten bütün ortakların yönetim ile yapacakları ihale kontratını şahsen yahut vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

2.7- İdare tarafından hazırlanmış olan ihale şartname ve kontratının, her sayfası isteklilerce ya da yasal temsilciliklerince kaşelenmiş ve imzalanmış olacaktır. Bu imza,  şartname ve mukavele kararlarını motamot kabul edilmiş manasındadır.

2.8- İhaleye katılacak olanların, ortak teşebbüsçü olması halinde, her bir ortak girişimcinin de bu unsurlarda istenilen evraklara sahip olması gerekir.

2.9- Şartname ve eklerinin satın alındığına dair doküman

2.10- Şartnamenin 6. hususunda yazılı ölçüde süreksiz teminat vermesi.

2.11-İhale konusu işin tamamı yahut bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacağını onaylayan taahhüt yazısı.

 

2.12– İhale son ilan tarihi itibariyle, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında,  en az 5 yıllık,  ihale konusu iş ya da emsal iş olarak kabul edilen ( çay ocağı, büfe, kantin, kafeterya işletmeciliği )  işlerine ilişkin iş tecrübe dokümanı yahut mukavele ve kira konusu işle ilgili düzenlenmiş SMMM yahut YMM tarafından onaylı fatura örnekleri, yetkili kurumlarca düzenlenerek onaylanmış tecrübe dokümanı yazısı

 

2.13– İhalenin son ilan tarihi itibariyle; gerçek kişi ise bilanço, gelir tablosu, işletme hesap özeti; hükmî kişi ise bilanço ve gelir tablosu; kolay yolda vergileniyor ise kolay adap hesap özeti tabloları ile istenen oranların hesaplandığı icmal liste SMM yahut YMM tarafından onaylanacaktır.

 

2.13.1 İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma mecburiliği olan istekliler, yıl sonu bilançosunu yahut bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren kısımlarını,

 

2.13.2 İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma mecburiliği olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu yahut bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren kısımlarını ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir yahut hür  muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi,

 

2.13.3 Sunulan bilanço yahut muadil dokümanlarda;

 

2.13.3.1 Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 1,00 olması,

2.13.3.2 Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,

2.13.3.3 Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması,

2.13.3.4 İşletme defterine tabi mükelleflerin son ilan tarihi prestiji ile mevzuata nazaran düzenlenmiş ve bildirimi yapılmış SM ve SMMM onaylı en son gelir vergisi beyannamesinin sunulması gerekir. Gelir Vergisi Beyanındaki hesap özeti bilgilerine nazaran gelir/ masraf oranının en az 1.15 olması,

Yeterlilik kriteri olarak değerlendirilecektir. Belirtilen kriterleri bir evvelki yılda sağlayamayanlar son iki yıla ilişkin evraklarını sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın mali fiyatlarının ortalaması üzerinden yeterlilik kriterinin sağlanıp sağlanmadığı tespit edilecektir.

 

2.14- Sabıka evrakı;

2.14-1- Gerçek kişi olması halinde kendisinin ve varsa vekilinin,

2.14-2- Tüzel kişi olması halinde,  Şirketin hakim ortağının, şirket müdürü, varsa vekiline ve  %50  – %50 paydaşlık durumunda her iki ortağa ilişkin sabıka dokümanını belirtilen halde sunacaklardır.

 

2.15- İmza sirküleri/ beyannamesi verilmesi,

2.15.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,(Asıl)

2.15.2- Tüzel kişi olması halinde, hukukî kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Asıl)

2.15.3- İstekliler ismine vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli ismine teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile birlikte iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi (asıl)

 

3- TEMİNATA AİT ASILLAR:

3.1 Süreksiz ve kesin teminat olarak kabul edilecek pahalar aşağıda gösterilmiştir.

3.1.1 Türk Lirası

3.1.2 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 Sayılı Yasanının 27. unsuruna uygun olarak düzenlenmiş teminat mektupları. (Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu menşei ülkede muteber yabancı bir bankanın kontrgarantisine dayanan ve Türkiye’de muteber bir Türk Bankasınca düzenlenmiş limit dahili ve süresiz olacaktır)

3.1.3 Devlet tahvilleri ve hazine kefaletine haiz tahviller

3.2 İhaleye kabul edilmeyen yahut çekilen ya da kazanamayanların süreksiz teminatları, yetkilinin dilekçe ile müracaatında iade edilir. İhaleyi kazanının süreksiz teminatı kesin teminatla yatırılıncaya kadar kiralayan yönetim tarafından tutulacaktır.

 

4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ KURALLARLA ALINACAĞI:

İhale şartnamesi ve öbür ekleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Taşınmaz İdaresi Ünitesinden 200,00-TL bedel karşılığı mesai saatleri içinde alınabilir.    

 

5- İHALE EVRAKININ TESLİMİ:

5.1 İhaleye katılmak isteyen gerçek ya da hukuksal kişinin, ihale belgesini en geç ihale tarihi ve saatine kadar eksiksiz bir biçimde, Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan Halk Masası’na teslim etmesi gerekmektedir.

5.2 İhale ile ilgili evraklar iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilir. Posta ile göndermelerde

doğabilecek gecikme kabul edilmez.

5.3 Vakit tespitinde TRT nin verdiği saat ayarı temel alınır.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment